Adatkezelési tájékoztató (Hírlevél)


A KÖKI FM Kft. rendelkezési joga alatt álló  www.kokiterminal.hu  weboldal „Hírlevél” menüpontjához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 

A KÖKI FM Kft., mint a www.kokiterminal.hu weboldal jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi és a „Hírlevél” menüpont használatával, az ott megjelölt adatai megadásával regisztrál a hírleveleinkre, az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

1. Az Adatkezelő adatai

 • cégnév: KÖKI FM Kft.
 • székhely: 1191. Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.
 • cégjegyzékszám: 01 09 292559
 • telefonszám: +36-1-9191-333
 • e-mail: info@kokiterminal.hu

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Köki FM Kft.

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól1

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

2. Az adatkezelés által érintett adatok köre

Az  adatkezelés tehát a hírlevélre feliratkozó személyeket érinti. Amennyiben Ön a weboldalon keresztül feliratkozik a KÖKI FM Kft. hírleveleire az  Ön alábbi személyes adatait fogja kezeli az Adatkezelő:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • e-mail cím.

A weblapon mindenki saját adataival iratkozhat fel az Adatkezelő hírleveleire. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a feliratkozás során megadott személyes adatok helyességét, azaz a személyazonosságot. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva jár el, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti!

Az esetleges téves feliratkozásokat kiküszöbölendő a hírlevélre történő feliratkozási szándék elküldését követően az Adatkezelő egy un. „megerősítő linket” tartalmazó e-mail üzenetet küld a megadott e-mail címre. A hírlevél feliratkozási szándék a megerősítő linkre kattintással véglegesíthető. Amennyiben a megerősítő link útján Ön a megküldését követő 5 napon belül nem véglegesíti hírlevél feliratkozási szándékát, úgy az Adatkezelő a korábban megadott adatait törli. 

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

Amennyiben Ön a fentiek feliratkozik az Adatkezelő hírleveleire adatkezelés jogalapja az Ön előzetes tájékoztatását követően adott hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

 • az Ön beazonosítása, az Önnel történő kapcsolatfelvételhez a szükséges adatok rendelkezésre állása;
 • a hírlevélre feliratkozók adataiból adatbázis/nyilvántartás kialakítása a hatékony direkt marketing tevékenység2 kialakítása, valamint a Grt. 6. (5) bek.-ben foglalt jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében;
 • az Ön teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által üzemeltetett létesítmény bérlőinek (az Adatkezelő által üzemeltetett Kökiterminál bevásárlóközpontban lévő boltok) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről;
 • értesítés az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által üzemeltetett létesítmény bérlői (vagyis a Kökiterminál bevásárlóközpontban lévő üzletek) szolgáltatásainak változásáról, azok elmaradásáról;
 • Az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által üzemeltetett létesítmény bérlői (vagyis a Kökiterminál bevásárlóközpontban lévő üzletek) továbbá azok szolgáltatásainak, áruinak népszerűsítése, az áruk szolgáltatások megvásárlásának, igénybevételélnek ösztönzése.

(kérdés, van-e további célja az adatkezelésnek, ha igen ezeket fel kellene sorolni) 

Az Adatkezelő bérlőinek aktuális akcióiról, híreiről szóló információkat az Adatkezelő gyűjti össze és továbbítja a hírlevelére feliratkozók felé, ezért a feliratkozók személyes adataihoz csak az Adatkezelő ügyfélszolgálati/tájékoztatási, és marketing feladatokat ellátó vezetői, illetve az ilyen feladatokat ellátó megbízottjai férhetnek hozzá, az Adatkezelő bérlői nem. A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatokat az Adatkezelő csak a fenti célokból kezeli.

Az Adatkezelő a hírlevélre regisztrálók adatait, illetve az abból kialakított adatbázis adatait az egyes személyes jellemzők (pl. vásárlói preferenciák) értékelése céljából nem elemzi, nem végez semmilyen formában  profilalkotást.

(Megjegyzés: vizsgálandó, hogy amennyiben a Köki FM Kft. a bérlők hírleveleit is továbbítja, akkor e tekintetben nem minősül-e a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 3. § i.) pontja szerinti reklámközvetítőnek, illetve a 3. § k.) pont szerint reklám közzétevőjének !! E tekintetben célszerű konzultálni reklámjoggal foglalkozó szakemberrel.)

3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli személyes adatait. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:

 • legegyszerűbben az Önnek megküldött hírlevél alján található „leiratkozó linkre” kattintással;
 • személyesen, vagy postai úton az Adatkezelő címén: Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.

e-mailben a kokiterminal@gmail.com, vagy az info@kokiterminal.hu   e-mail címre küldve

(A gmail.com kiterjesztésű e-mail cím nem javasolt a leiratkozás kezelésére, mert az – amit a kiterjesztéséből is látszik – harmadik országba irányuló adattovábbítást valósít meg. Továbbá mind a feliratkozást – azaz a hozzájárulás megadását, mind a leiratkozást – azaz a hozzájárulás visszavonását kell tudnia kezelni a rendszernek, erre irányuló tájékoztatás, vagy hatósági adatkérés esetén az Adatkezelő pontos adatokat kell tudjon szolgáltatni ezzel összefüggésben)

Hozzájárulásnak visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

Amennyiben a hírlevélre történő feliratkozását követően az Adatkezelő által küldött e-mail üzenetben lévő, és a hírlevél feliratkozási a szándékot megerősítő linkre kattintással Ön nem erősíti meg/véglegesíti a hírlevélre történő feliratkozását a megküldést követő 5 napon belül, úgy az Adatkezelő a korábban megadott adatait  szintén törli. 

5. A kezelt személyes adtok átadásának, továbbításának esetei

5.a. Az Adatkezelő a www.kokiterminal.hu oldal üzemeltetéséhez szerződéses partnert (adatfeldolgozót) vesz igénybe, aki az oldal működtetése, használata során keletkező adatokhoz a feladatai ellátásához szükséges célból, és mértékben hozzáférhet. Az adatfeldolgozó adatai:

 • cégnév: E-Motions Online Ügynökség Kft.      
 • székhely: 1138. Budapest, Népfürdő u. 22. Duna Tower B/15 em.
 • elérhetőség: account@inteliza.com

5.b. Az Adatkezelő marketing tevékenységének kialakítása, illetve megvalósítása érdekben külső szolgáltatót (szerződéses partnert) mint adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az Adatkezelő egyes marketing kampányainak lebonyolítása érdekében közreműködik(beleértve, mind az on-line/social media, mind az un. hagyományos marketing tevékenységet, továbbá a kapcsolódó promóciókat, valamint a marketing@kokiterminal.hu e-mail cím kezelését (továbbá amennyiben a kokiterminal@gmail.com kezelését is a szerződött fél látja el, akkor azt is fel kell tüntetni), az oda érkező üzenetek megválaszolását is). Ennek keretében az adott szolgáltató részére a hírlevélre feliratkozók adatai átadásra kerülnek, amely adatokat célhoz kötötten, csak az Adatkezelő üzleti tevékenységével, akcióival, ajánlataival kapcsolatos hírlevelek megküldése céljából használhatnak fel. Az adatfeldolgozó az átadott személyes adatok tekintetében önálló adatkezelési tevékenységet nem végezhet. Az adatfeldolgozó adatai:

 • cégnév: Majsai Richárd egyéni vállalkozó
 • székhely: Budapest, Izabella u. 84. II./6.a.
 • elérhetőség: (telefonos, vagy e-mail elérhetőséget be kell írni)

Amennyiben az előbbiek szerinti külső közreműködőt (mint adatfeldolgozót) vesz igénybe az Adatkezelő úgy a részére átadott adatokról pontos nyilvántartással kell rendelkeznie. Mindez azt jelenti, hogy erre irányuló kérés, vagy adatszolgáltatási felhívás esetén az Adatkezelő pontosan meg kell tudja mondani, hogy a bevont szerződött adatfeldolgozó milyen adatokat, mióta, és milyen célból kezel a megbízásából.

5.c. Adattovábbítás harmadik (EU-n kívüli) országba

5.c.1. A kokiterminal@gmail.com használatával összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a megjelölt a e-mailcímmel összefüggő e-mail kliens (és a kapcsolódó tárhely) szolgáltatást Google LLC biztosítja, ennek megfelelően az előbbiekben megjelölt e-mail címen történő adatforgalom adatai a Google LLC. szerveire (adott esetben tengeren túli szervereire) is kerülhetnek, ugyanakkor a Google LLC. regisztrált tagja az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs egyezménynek ezért vonatkozásában az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az adattovábbítás nincs további feltételhez kötve. (Az 5.c.1. pontot akkor kell szerepeltetni, ha megmarad a leiratkozás céljából a „gmail.com” kiterjesztésű e-mail cím, amennyiben nem, akkor az 5.c.1. pont törlendő.)

5.c.2. Az Adatkezelő hírleveleinek megküldéséhez MailChimp hírlevélküldő és adatbázis kezelő szolgáltatás veszi igénybe, ennek keretében a hírlevélre feliratkozók adatai a megküldés érdekékben a külső szolgáltató, mint adatfeldolgozó szerverein is tárolódnak. A külső szolgáltató adatai:

 • cégnév: The Rocket Science Group LLC
 • székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308
 • elérhetőség: legal@mailchimp.com

A The Rocket Science Group LLC. szintén regisztrált tagja az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs egyezménynek, így az irányába történő adattovábbítás esetén az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az nincs további feltételhez kötve.

5.d. A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.

Egyebekben az az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat senkinek nem adja át

6. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, vagy ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzési célokból – pl. direkt marketing – történik) , illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről. 

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekékben (tehát pl. hírlevelek küldése céljából) történik Ön bármikor, díjmentesen jogosult tiltakozni személyes adatai ilyen célból történő kezelése ellen. Ilyen estekben az Adatkezelő köteles az ilyen célú adatkezelést haladéktalanul megszüntetni és a tiltakozás tárgyában legkésőbb 15 napon belül Önnek érdemben válaszolni. A tiltakozást legegyszerűbben az Adatkezelő info@kokiterminal.hu  e-mail címére küldött ilyen nyilatkozatával gyakorolhatja. Továbbá személyesen az Adatkezelő címén: a 1191. Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatt.

8. A jogorvoslati jog

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérdésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 napon belül tájékoztatjuk.

1 A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj  a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.

2 Direkt marketing, vagy közvetlen üzletszerzés: olyan gazdasági reklámtevékenység, melynek során az érintetteket közvetlenül (pl. e-mail útján) keresi meg reklámozó valamely termék vagy szolgáltatás (illetve ezek előállítója, szolgáltatója) népszerűsítése, eladásának, igénybevételélnek ösztönzése céljából.